Wednesday, 15 October 2014

புன்னைகை தேவை
உன்
விழிப்பார்வையில்
விழுந்த நொடியில்
ஒடிந்து சிதைந்தது
என் மனம்
பசுஞ்சோலையாக
மாறவேண்டிய உள்ளம்
பாலைவனமாக
மாறியது ஏனோ
உண்மையான புன்னகை
இல்லையாயினும்
போலியான புன்னகை
செய்தால் என்ன
அனலாய்
மாறிய நெஞ்சத்தில்
சிறுதுளி பனியாவது
விழட்டுமே
உனக்காக
பலபொழுதுகளை
இழந்துவிட்டேன்
ஒரு நாழிகையேனும்
எனக்காக
 அர்ப்பணித்தால் என்ன

nambikkai

கண்ணுக்குள் ஈரமில்லை -ஆனால்
கனவுகள் நிறையவே உண்டு
காலங்கள் கனியும் நேரத்தில்
கானல்நீரும்  சாத்திய மாகுமே
                 நம்பிக்கை

Tuesday, 26 August 2014

kadainilai makkalMap\heluhrdpd; rpWfijfspy; filepiykf;fspd;
njhopy;epiyAk; rpf;fy;fSk;
k. fz;zd;
Kidtu;gl;lMa;thsu;
jkpopay; Jiw
ghujpjhrd; gy;fiyf;fofk;
jpUr;rpuhg;gs;sp - 24
Kd;Diu
gue;Jgl;l cyfpy; gyUk; gy;NtW njhopy;fisr; nra;fpd;wdu;. jpde;NjhWk; mjpfg;gbahd tUkhdk; mspf;fpd;w njhopy;fs; rKjhaj;jpy; caupaepiyapy; cs;s njhopy;fshff; fUjg;gl;L mj;njhopiyr; nra;gtu;fSf;F mq;fPfhuk; mspf;fg;gLfpd;wJ. Mdhy;> rKjhaj;jpy; cs;s kf;fspd; Njitfisg; G+u;j;jpnra;Ak; rpynjhopy;fisr; nra;gtu;fisf; fPo;epiyapduhfNt ghu;f;fpd;wdu;.  mtu;fSf;F cupa kupahij mspf;fg;gLtjpy;iy; mtu;fsJ tUkhdj;ijg; gw;wpAk; fUj;jpy; nfhs;tjpy;iy. nrhw;gkhd njhiff;F kpifahd ciog;gpidg; ngWfpd;wdu;. ,j;jifa filepiyapy; cs;s kf;fspd; njhopy;epiyfis Map\heluhrd; rpWfijfs; topNa Muha;tNj ,f;fl;Liuapd; Nehf;fkhfmikfpd;wJ.
filepiykf;fs;    
filepiy vd;gJ gyepiyfisf; nfhz;l gzpmikg;gpy; filrpepiy. Filepiy / filepiyg; gzp  vd;W fpupahtpd; jw;fhyj; jkpo; mfuhjp tpsf;fk; mspf;fpwJ.
rKjhaj;jpy; cau;e;j epiyapy; cs;s kf;fs; jq;fistplj; jho;e;j epiyapy; cs;s kf;fis ,opthd ghu;itahy; jhf;FtJk;> fLQ;nrhw;fisg; gad;gLj;JtJk; ,ay;ghd xd;whff; fUjg;gLfpwJ. filepiyg; gzpahsu;fshff; fhzg;gLk; mtu;fsJ tho;f;if frg;ghdJ. jpdk;jpdk; fhZfpd;w ,d;dy;fs; kiyasT cs;sd. kf;fsplj;Nj cs;s kdNtWghLfs; ,jw;Ff; fhuzkhfmikfpd;wd. ,opthd njhopiyr; nra;fpwhu;fs; vd;gNj ,jw;Ff; fhuzk;. tpspk;Gepiy kf;fs; vd;W Fwpg;gLk; egu;fs; r%fj;jpy; ve;jtpjkhd mq;fPfhuKk; ,y;yhjtu;fs;; jq;fSila cupikf;fhfg; NghuhLgtu;fs;. jw;NghJ ,Uf;fpd;w epiyiaj; jf;fitj;Jf; nfhs;tjpy; me;jkf;fs; kpFe;j ftdkhf ,Uf;fpd;wdu;.   (ngUkhs;KUfdpd; gilg;Gfspy; tpspk;Gepiykhe;ju;> g.51) vd;W tpspk;Gepiy kf;fspd; epiyia czu;j;Jfpwhu; k. jkpo;r;nry;tp
mk;kf;fspd; tho;f;if jpdk;jpdk; nrj;Jg; gpwg;gJ Nghd;Nwmikfpd;wJ. md;whlj; Njitahd cztpw;Fg; ngUk; ciog;gpidf; nfhLj;jhYk; mjw;fhd tpiyjhd; fpilg;gjpy;iy. njhopy;epiyapy; Vw;gLfpd;w ,lu;g;ghLfs; mtu;fsJ kdepiyiar; rpijj;J> Fog;gkhd #oiy cUthf;Ffpd;wJ. Mirfs;> fdTfs; vd;git fhdy;ePiug; Nghd;Nw tho;f;ifapy; mikfpd;wd. guk;giuahf mtutu; njhopiy mtu;fsJ re;jjpapdNu nra;aNtz;Lk; vd;fpd;w epiyAk; ,e;jpahtpy; fhzg;gLfpd;wJ.
nrUg;Gj; ijg;gtu;
kf;fspd; kdq;fspy; ,tu;fsJ ,lk; filepiyahdNj. mjw;Fj; jq;fisf; fhl;bYk; fPo;epiyj; njhopiyNa nra;fpwhu;fs; vd;w vz;zg;Nghf;Nf fhuzk;. nrUg;Gj; ijg;gtu;fspd; ciog;gpw;Nfw;w Cjpaj;ij mspg;gjw;Fk; jaf;fk; fhl;Lfpd;wdu; my;yJ kWf;fpd;wdu;. nrUg;Gj; ijg;gtupd; kfd;(Mgpufhk; ypq;fd;) mnkupf;fhit Mz;lij cyfk; mwpAk;. mtu;fsJ tho;tpid tpUk;gpdhYk; tpUk;ghtpl;lhYk;vd;Dk; rpWfijapd; topNa Mrpupau; Gyg;gLj;Jfpd;whu;.
fhyNeuk; nfhLf;Fwjf; FLq;f
rup ,e;jh…”
vd;d rhkp ntWk; vl;lzh jhuPq;f> %Z gf;fk; ijaY…”
,Jf;Fjhd;ahcq;ffpl;lnty;yhk; Kd;dNa tpahguk; NgrpuZk; ,e;jhxop…”                                               (g.254)
vd;wthW mtu;fsJ ciog;gpw;Nfw;w Cjpak; jukWf;fg;gLfpd;wJ.
rpWnjhopy; Gupfpd;wtu;fs; fhiyg;nghOjpy; Kjyhtjhf tUfpd;w thbf;ifahsu; njhopy; nra;gtUld; Nguk; Ngrhky; rz;ilaplhky; Gd;difNahL nry;yNtz;Lk; vd;W vz;Ztu;. mtu;fisg; Nghd;Nw nrUg;Gj; ijg;gtUk; fhiyapy; Kjy; Mshf tUfpd;w eguplk; vj;jifa kdtUj;jKk; Vw;gl;Ltplf;$lhJ vd;Nw vz;Zfpd;whu;. vdpDk;> mtu;fsJ vz;zq;fisg; Gupe;Jnfhs;shj kf;fSk; cs;sdu;.
NkYk;> Ntz;lhntWg;ghff; $yp mspg;gijAk; ,e;jhxop…’ vd;W ciug;gjd; %yk; mwpaKbfpd;wJ.
Jwe;jhupd; J}a;ikcilahu; ,we;jhu;tha;
,d;dhr;nrhy; Nehw;fpw; gtu;.                     (Fws;:159)
vd;W ts;Stu; thf;fpw;fpzq;f jd;id ,fo;e;j kdpjiug; nghWj;J nfhz;bUe;jhd; uq;fd;.    ,j;jifa njhopiyr; nra;fpd;wtu;fs; cUthf;fg;gLtjpy;iy gpwf;fpd;wnghONj nrUg;Gj; ijg;gtuhfg;(kuGtopahf) gpwf;fpd;wdu; vd;gij>
,e;j Njrj;jpdJ Nfhbf;fzf;fhd kf;fspd; ghjzpfSf;Fr; Nrit nra;a(mghukhd rhy;[hg;G my;yth) xUtd; tpUk;gpdhYk; tpUk;ghtpl;lhYk; nrUg;Gj; ijg;gtdhfg; gpwf;fNeu;fpwJ                                                                  (g.254)
vd;wthW ciug;gjd; topNa mwpaKbfpd;wJ. ,tu;fs; filepiy kdpju;fshfNt fUjg;gLf;fpd;wdu;.
foptiwRj;jk;; nra;gtu;fs;
kf;fs; nra;Ak; gy;NtW njhopy;fspy; kpfTk; mtykhd njhopyhff; fUjg;gLtJ foptiwiar; Rj;jk; nra;Ak; njhopNy MFk;. gpwu; ,e;jj; njhopiyr; nra;gtu;fis mtkupahijAlNdNa elj;Jfpd;wdu;. mtu;fisf; fhZk;nghONj Kfk; Rspf;fpd;w epiyiaf; fhzKbfpd;wJ. jq;fsJ tPl;by; fhzhky; NghFk; nghUSf;F ,tu;fNs(me;j rkaj;jpy; mq;fpUf;Fk; gl;rj;jpy;) fhuzkhf mikthu;fs; vd;W ek;Gtijr; rKjhaj;jpy; fhzKbfpd;wJ. Njthyaj;jpy; foptiw Rj;jk; nra;gtu;  kPJ jpUl;Lf;Fw;wk; Rkj;Jtijg; gf;jpf;Fupa ,lk; Nfhapy; kl;Lky;yvd;Dk; rpWfijapd; topNa ciuf;fpd;whu; eluhrd;. foptiwiar; Rj;jk; nra;gtu; jd;Dila epiyia vz;zptUe;Jfpwhu;. ,jid>
ghju; vd;dnty;yhk; Ngrpl;lhUahU? ehd; jpULNwdhk;
mJTk; ff;$Rf;Fs;;s mtU mtruj;Jf;F fow;wptr;r Njhj;jpu n[g Nkhjpuj;ij ,q;Nf fOt te;j ehd; jpUbNd;D nrhy;whUNjtd; rhl;rpkupjhd; fhjpy; nrhy;NyhZk;cRNu NghapUk; ,e;j nfstDf;Fghf;FwJ gpRehwpg; nghsg;ghf ,Uf;fyhk;Mdhy;xU GuhJ fpilahJ…”  (g.50)
vd;Wciug;gjd; thapyhff; foptiwiar; Rj;jk; nra;Ak; njhopy; nra;gtu; cz;ikahfNt gzpahw;Wfpwhu; vd;gij ciuf;fpd;wJ. nghUs; fhzhky; NghFk;nghOJ Kjypy; re;Njfk; Njhd;Wk; ,lkhf ,tu;fNs cs;shu;fs;. fPo;epiyj; njhopiyr; nra;jhYk; jd;Dila jd;khdj;ij ,of;Fk; epiyapy; capUk; NghFk; vd;gijAk; fpotdpd; $w;W topNa mwpaKbfpd;wJ.
     NkYk;> foptiwiar; Rj;jk; nra;jhy;jhd; epiwthd rhg;ghL rhg;gplKbAk; vd;gij rq;fpyp rpWfijapy;>
Mj;jh Nej;J fUf;fy;yNa MrpL J}f;fpf;fpl;L NghapUr;rpy;y. vk;Gl;LT+Lfs;y ff;$R fStpr;R njupakhnghSJ rhQ;R fUthl;L nfhsk;G eapdh..”(g.151)
vd;Dk; $w;Wkfs; jd;Dila Fbfhuj; je;ijaplk; ciug;gjhFk;. Gy tPLfSf;Ff; foptiwiar; Rj;jk; nra;jjd; %yNk mtu;fs; tpUg;gkhd cztpidg; ngwKbAk; vd;gij ,g;gFjp ciuf;fpd;wJ.
     nghUsy; ytiug; nghUshfr; nra;Ak;
nghUsy;yJ ,y;iynghUs;"   (Fws;:751)
vd;W ts;Stu; $WtjpypUe;J nghUs; ,y;yhjtu;fisr; r%fj;jp;y; xUnghUl;lhff; fUJtjpy;iy vd;gij czuKbfpd;wJ. jpUts;Stu; ciuf;Fk;> nghUspy;yhjtuhff; filepiy kf;fs; cs;shu;fs;.
rq;FCJgtd;
kuzk; midtupd; tho;tpYk; tUfpd;w epfo;T. mjid tpUg;Gld; Vw;Fk; kdpju;fs; jhd; ,y;iy. mj;jifa kuzk; epfo;fpd;w epiyapy; mtuJ cwtpdu;fs; xd;W $b jq;fsJ Jd;gj;jpidf; fz;zPu; %yNk ntspg;gLj;Jtu;. Jd;gk; epiwe;jjhd kuzk; rpyuJ tho;tpy; Nrhw;wpidg; ngwr; nra;fpwJ. mtu;fspy; xUtdhfr; rq;F vd;gtid filrpr; rq;F vd;Dk; rpWfijapd; topNa ntspg;gLj;Jfpwhu; Mrpupau;.
    

je;ijAk; kfDk; Nru;e;J rq;fpid CJfpd;wdu;. mtDila jpwikia>
mg;gidtpl ey;yh CJthk;ghJ}q;fkhl;lhd;NrhWjz;zp B fhR mehtrpakhf te;j ,lj;Jy Nff;fkhl;lhd;…” (g.65)
vd;W tajhd NghjpYk; Cuhu; tpae;J ghuhl;Lk; epiyiaf; fhzKbfpd;wJ. jd;Dila njhopypidr; nrk;ikg;gl nra;Js;shd; vd;W njupfpwJ. ghuhl;Ltijg; Nghy; Vkhw;wp Ntiy thq;Fk; Nkl;Lf;Fbj; je;jpuk; ,jpy; xspe;Js;sJ. NkYk;> gpzq;fis mlf;fk; nra;tjpy; Vw;gLk; rpf;fy;fspy; rq;F nrhy;tNj jPu;g;ghf mikfpwJ.
Mdhy;> rq;fpd; kfd; muRg;gzpapidg; ngw;wJk; jd; je;ijia Ciu tpl;Ltpl;L te;jpU ,e;j gpiog;G ,dp Ntz;lhk;” (g.68)    vd;WN tz;Lfpwhd;. rKjhaj;jpy; kpfTk; rpukg;gLk; ,opTgLj;jg;gLk; epiyapypUe;J jd;idAk; jd; FLk;gj;ijAk; kPl;f vz;Zfpd;w epiyiaf; fhzKbfpd;wJ. %d;Wj iyKiwapy; fhzyhFk; FLk;gepiyiar; Rl;Lfpd;wJ ,f;fij. rq;F vd;Dk; fpotd; ,we;jgpd; ,wg;gpw;F rq;F CJfpd;w kdpjd; ,y;yhjjhy; tUj;jkilfpd;wJrKjhak;.
KbTfs;:
Ø filepiyj; njhopy;fisr; nra;gtu;fSf;Fr; rKjhak; rkkhd epiyapidj; jUtjpy;iy.
Ø ciog;gpw;F Vw;w Cjpaj;ijf; nfhLf;f Kd;tUtjpy;iy.
Ø guk;giu guk;giuahf mj;njhopiyr; nra;aNtz;Lk; vd;W mtu;fsJ re;jjpapdu; kPJ neUf;fb nfhLf;fpwJ.
Ø gpur;rpidfspd; nghOJ mtu;fs; kPJ re;Njfg; ghu;itapidf; nfhz;Ls;s epiyiaf; fhzKbfpd;wJ.
Ø mjpfkhd ciog;gpidf; nfhLj;jhy; kl;LNk epiwthd cztpidg; ngwKbAk; vd;gij czu;j;Jfpd;wJ.
Ø rKjhaj;jpy; fPo;epiyapy; cs;s njhopiyNa nra;tjhf mtu;fs; vz;ZtijAk; mjpypUe;J jg;gpf;f Kay;tijAk; fhzKbfpd;wJ.
Ø Nkl;Lf;FbapdUf;Fk; ,opthdnjhopyhff; fUjg;gLtdtw;iwr; nra;Ak; njhopyhsUf;Fk; ,ilapyhd Kuiz capNuhl;lj;Jld; rpj;jpupg;gjd; %yk; Map\heluhrdpd; njhopyhsu; rhu;Gepiyapd; epahaq;fis czuKbfpwJ.
இன்னிசையாய்  அவள் மொழி
இதயத்துடிப்பாய்  அவள் நினைவு
இலக்கியமாய் அவள் சொற்கள்
இலவம்பஞ்சாய் அவள் தேகம்
இளம்சிவப்பாய்   அவள் வண்ணம்
இளம்தென்றலாய்  அவள் சுவாசம்

காதலி

Tuesday, 8 April 2014

பூவாகத் தான் 
    பிறக்க ஆசைப்பட்டேன் 
பூமியின் ஏதேனும் 
     பசுமையான இடத்தினில் 
பிறந்ததும் பிறந்தேன் 
     பகட்டான எருக்கம்பூவாக 
இனிமை என்றுமே 
     இறக்குமுகம்  என்னிடத்தில் 
இனிவரும் காலமும் 
     இத்தகைய நிலைதானோ 
இவ்வாறே நிகழ்ந்தால் 
      இறப்பே முடிவாகும் 
              துன்பம் 

பணம் 
அழகு நிறைந்த வெண்மை தேகம்
          பிறக்கும்பொழுது   தோற்றம்          
அழகு இழந்த  மஞ்சள் தேகம்
         பிறர் கையில்  தவழ்ந்த பின்னர்
உன்னை நையப் புதைத்தாலும்
         உரிய மதிப்பினை  கொள்கிறாய்
உன்னை பாதுகாப்பனுக்கு பயனை
         உரித்தாக்க மறுத்து   விடுகிறாய்
                                     

Wednesday, 12 February 2014

வாழ்க என்று மனதால்  வாழ்த்திப்  பார் 
வாழும் உனது பேர் என்றும்  வையத்தில் 
வசந்தத்தின் வாசல் தேடுவோர் - மற்றவர்க்கு 
வாசலாக  இருந்து வாழ்ந்து காட்டு 
                       

உயர்ந்தவன்